Elektrische keuring

BELAC
498-INSP

 

Wanneer is de keuring van de elektrische installatie verplicht ?

1. Bij de verkoop van een woning of pand. Indien de elektrische installatie nog nooit gekeurd werd of indien het keuringsverslag zoek is. 
2. Bij de de indienststelling van een nieuwe installatie.
2. Bij een uitbreiding van een bestaande installatie (voorbeeld na een verbouwing).
3. Bij een belangrijke wijziging van de installatie (voorbeeld na het volledig vernieuwen van de installatie).
4. Bij tijdelijke installaties (o.a. werfkasten, een concert, …).
5. Bij een verzwaring van de installatie (o.a. bij het overschakelen naar drijfkracht).
6. Om de 25 jaar voor elke installatie, dus wanneer het bestaande keuringsverslag vervallen is.

 

Wie moet deze controle aanvragen ?

De eigenaar van de installatie. In geval van verkoop dient de verkoper op zijn kosten de inspectie te laten uitvoeren. Het staat koper en verkoper natuurlijk vrij om hierover onderling andere afspraken te maken.

 

Wanneer moet het keuringsverslag beschikbaar zijn ?

Het keuringsverslag moet beschikbaar zijn op het ogenblik van het onderteken van de notariële akte. De notaris(sen) zullen de aanwezigheid ervan controleren. Bij het ontbreken van het document zal de verkoop opgeschort worden tot de keuring uitgevoerd werd.

 

 

Wat indien de koper beslist dat het controleonderzoek niet nodig is omdat hij het gebouw gaat afbreken of de elektrische installatie volledig gaat renoveren ?

De verkoper kan in de authentieke akte laten vermelden dat de koper de Overheid schriftelijk moet informeren van de afbraak van de wooneenheid of van de volledige renovatie van de elektrische installatie. De Overheid maakt aan de koper een dossiernummer over en verzoekt hem een positief controleverslag toe te zenden van zodra de nieuwe installatie in gebruik genomen wordt. Het is adres waartoe de koper de kennisgeving moet sturen is  "Algemene Directie Energie, Afdeling Infrastructuur, North Gate III, Koning Albertlaan 16 te 1000 Brussel".

 

Wat als de installatie wordt afgekeurd ?

De verkoper is dan verplicht om in de authentieke akte de verplichting voor de koper te doen vermelden om zijn identiteit en de datum van de officiële akte van verkoop schriftelijk mee te delen aan het erkend organisme dat het controleonderzoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

De nieuwe eigenaar heeft dan afhankelijk van de inbreuk(en) 12 tot (meestal) 18 maanden de tijd om de installatie in orde te maken. De datum waartegen de nieuwe keuring moet uitgevoerd worden kan u terugvinden op het keuringsverslag. De herkeuring mag door een ander keuringsorganisme gebeuren dan het organisme dat de eerste keuring uitvoerde.

Indien er tijdens het nieuwe controleonderzoek vastgesteld wordt dat er nog steeds overtredingen overblijven, dan wordt de Federale Overheidsdienst Energie hiervan ingelicht.

 

Kan de verkoop dan doorgaan indien de installatie afgekeurd werd ?

Het maakt niet uit of de installatie goed- of afgekeurd werd, de verkoop kan gewoon doorgaan.


Hoe lang is een positief keuringsverslag geldig ?

Een positief keuringsverslag is 25 jaar geldig.

 

Wat heb ik nodig om de keuring te laten uitvoeren ?

Bij de keuring dient u een ééndraadsschema en een situatieschema (met de juiste plaats van borden, verbindings-, aftak - en wandcontactdozen, lichtpunten en schakelaars) voor te leggen.

 

Hoe gebeurt de controle ?

1. Administratieve controle: Er gebeurt een nazicht van het ééndraads- en situatieschema
2. Visuele controle: Er gebeurt een nazicht van de schema's met de realiteit en correct gebruik en plaatsing van het elektrisch materieel.
3. Controle door beproeving: Dit behelst de test van de differentieelschakelaar(s).
4. controle door meting: Er gebeurt een aardings-, isolatie-, foutlusimpedantie- en continuiteitsmeting.